• Nâng cao chất lượng cho giáo viên, cán bộ và học sinh: phát triển  kỹ năng mềm như ngoại ngữ, giao tiếp, hoạt động nhóm…
  • Tư vấn - hướng dẫn và chuẩn hóa các loại hình đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS 2013 .