• Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ việc xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở đào tạo và hệ thống nhà hàng thực hành phục vụ các chuyên ngành:
  1. Quản trị nhà hàng: Bàn – Bar
  2. Nghề Bánh mỳ - Bánh ngọt
  3. Kỹ thuật chế biến món Á -Âu
  4. Nghiệp vụ lưu trú Buồng
  • Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho các cơ sở thực hành đặc biệt cho học sinh khuyết tật.

- Hỗ trợ một phần kinh chi phí học tập, chi phí ăn ở cho học sinh Khuyết tật
- Tiếp nhận hỗ trợ của cá nhân/tổ chức trong nước và quốc tế để sửa chữa hoặc mua mới các thiết bị, dụng cụ máy móc cho các em học sinh khuyết tật học nghề May – Thêu.

  • Cải tạo và nâng cấp khu nội trú để đảm bảo hoạt động sinh hoạt và nâng cao thể chất của học sinh yếu thế

- Các cá nhân/tổ chức trong nước và quốc tế có thể hỗ trợ trường Hoa Sữa cải tạo, nâng cấp khu nội trú cho học sinh, đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của học sinh.